kodeks-cywilny.pl


Kodeks pracy

Artyku造 1-100
Artyku造 101-200
Artyku造 201-300
Artyku造 301-400
Artyku造 401-500
Artyku造 501-600
Artyku造 601-700
Artyku造 701-800
Artyku造 801-900
Artyku造 901-1000
Artyku造 1001-1087

TYTU XVI

Umowa o roboty budowlane

Art. 647. Przez umow o roboty budowlane wykonawca zobowi您uje si do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowi您uje si do dokonania wymaganych przez w豉軼iwe przepisy czynno軼i zwi您anych z przygotowaniem rob鏒, w szczeg鏊no軼i do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zap豉ty um闚ionego wynagrodzenia.

Art. 6471.  1. W umowie o roboty budowlane, o kt鏎ej mowa w art. 647, zawartej mi璠zy inwestorem a wykonawc (generalnym wykonawc), strony ustalaj zakres rob鏒, kt鏎e wykonawca b璠zie wykonywa osobi軼ie lub za pomoc podwykonawc闚.

 2. Do zawarcia przez wykonawc umowy o roboty budowlane z podwykonawc jest wymagana zgoda inwestora. Je瞠li inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawc umowy z podwykonawc lub jej projektu, wraz z cz窷ci dokumentacji dotycz帷 wykonania rob鏒 okre郵onych w umowie lub projekcie, nie zg這si na pi鄉ie sprzeciwu lub zastrze瞠, uwa瘸 si, 瞠 wyrazi zgod na zawarcie umowy.

 3. Do zawarcia przez podwykonawc umowy z dalszym podwykonawc jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis  2 zdanie drugie stosuje si odpowiednio.

 4. Umowy, o kt鏎ych mowa w  2 i 3, powinny by dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

 5. Zawieraj帷y umow z podwykonawc oraz inwestor i wykonawca ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za zap豉t wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawc.

 6. Odmienne postanowienia um闚, o kt鏎ych mowa w niniejszym artykule, s niewa積e.

Kodeks cywilny | Ujednolicone akty prawne | Porady prawne | Aktualne zmiany w prawie
Kodeks post瘼owania cywilnego | Dziennik ustaw
 

Copyright © 2007 kodeks-cywilny.pl